Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym dokumentem sporządzanym przez firmy i przedsiębiorstwa. Każda spółka, która jest zobowiązana do złożenia takiego sprawozdania ma na to trzy miesiące licząc od dnia bilansowego, czyli najczęściej od 31 stycznia. Po trzech miesiącach sporządzone sprawozdanie, wraz ze wszystkimi załącznikami powinno być przedstawione do zatwierdzenia organom zatwierdzającym. Co prawda sprawozdanie sporządza kierownik jednostki, ale to zarząd firmy jest odpowiedzialny za całość sprawozdania. Za nieprawidłowe dane, przedstawione w sprawozdaniu, osoby odpowiedzialne mogą być ukarane grzywną, a także karą pozbawienia wolności, nawet do dwóch lat. W sprawozdaniu, oprócz danych podstawowych, powinna się znaleźć wycena majątku. Aby tej wyceny dokonać prawidłowo, niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji. Nie musi tego dokonywać biuro rachunkowe, ważne za to jest, by prawidłowo były wyliczone aktywa i pasywa firmy.

Pod hasłem aktywa należy rozumieć wszystkie materialne i prawne wartości, których firma jest właścicielem oraz środki trwałe. Należą do nich też: inwestycje długoterminowe, rozliczenia międzyokresowe, zapasy oraz należności krótkoterminowe.

Zaś pasywa to: udziały własne, kapitał, odpisy podatkowe, zyski lub strata. Taki dokument powinien być sporządzony w języku polskim. Najistotniejszym elementem sprawozdania jest rachunek zysków i strat, który pozwala na ekonomiczną ocenę stanu firmy. To na tej podstawie należy planować przyszłe inwestycje, działania ekonomiczne, ewentualne oszczędności. Po przedstawieniu sprawozdania, powinno nastąpić jego zatwierdzenie przez właścicieli lub zarząd firmy. Jest na to czas – sześć miesięcy od dnia bilansowego. Ostateczny dzień przekazania sprawozdania do urzędu skarbowego i innych instytucji do tego uprawnionych to 30 czerwca. Nieprzestrzeganie ustawowego terminu może grozić karą grzywny, wypisem z rejestru firm, a nawet karą pozbawienia wolności dla osób przedstawiających nieprawdziwe dane w sprawozdaniu finansowym.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM